Psaume 37 (38) Domine, ne in furore

1. Psaume. De David. Pour commémorer.38:2 Yahvé, ne me châtie pas dans ton courroux, ne me reprends pas dans ta fureur. 37:1 Psalmus David, in rememorationem de sabbato.37:2 Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me ; 37:1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαββάτου37:2 κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με
2. 38:3 En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s’est abattue, 37:3 quoniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi, et confirmasti super me manum tuam. 37:3 ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήρισας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου
3. 38:4 rien d’intact en ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute. 37:4 Non est sanitas in carne mea, a facie iræ tuæ ; non est pax ossibus meis, a facie peccatorum meorum : 37:4 οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου οὐκ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου
4. 38:5 Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi; 37:5 quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt caput meum, et sicut onus grave gravatæ sunt super me. 37:5 ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμέ
5. 38:6 mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie; 37:6 Putruerunt et corruptæ sunt cicatrices meæ, a facie insipientiæ meæ. 37:6 προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου
6. 38:7 ravagé, prostré, à bout, tout le jour, en deuil, je m’agite. 37:7 Miser factus sum et curvatus sum usque in finem ; tota die contristatus ingrediebar. 37:7 ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην
7. 38:8 Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d’intact en ma chair; 37:8 Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus, et non est sanitas in carne mea. 37:8 ὅτι αἱ ψύαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου
8. 38:9 brisé, écrasé, à bout, je rugis, tant gronde mon cœur. 37:9 Afflictus sum, et humiliatus sum nimis ; rugiebam a gemitu cordis mei. 37:9 ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου
9. 38:10 Seigneur, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n’est point caché; 37:10 Domine, ante te omne desiderium meum, et gemitus meus a te non est absconditus. 37:10 κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβη
10. 38:11 le cœur me bat, ma force m’abandonne, et la lumière même de mes yeux. 37:11 Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus mea, et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum. 37:11 ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐγκατέλιπέν με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ
11. 38:12 Amis et compagnons s’écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance; 37:12 Amici mei et proximi mei adversum me appropinquaverunt, et steterunt ; et qui juxta me erant, de longe steterunt, et vim faciebant qui quærebant animam meam. 37:12 οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
12. 38:13 ils posent des pièges, ceux qui traquent mon âme, ils parlent de crime, ceux qui cherchent mon malheur, tout le jour ils ruminent des trahisons. 37:13 Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates, et dolos tota die meditabantur. 37:13 καὶ ἐξεβιάσαντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν
13. 38:14 Et moi, comme un sourd, je n’entends pas, comme un muet qui n’ouvre pas la bouche, 37:14 Ego autem, tamquam surdus, non audiebam ; et sicut mutus non aperiens os suum. 37:14 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ
14. 38:15 comme un homme qui n’a rien entendu et n’a pas de réplique à la bouche. 37:15 Et factus sum sicut homo non audiens, et non habens in ore suo redargutiones. 37:15 καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς
15. 38:16 C’est toi, Yahvé, que j’espère, c’est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu. 37:16 Quoniam in te, Domine, speravi ; tu exaudies me, Domine Deus meus. 37:16 ὅτι ἐπὶ σοί κύριε ἤλπισα σὺ εἰσακούσῃ κύριε ὁ θεός μου
16. 38:17 J’ai dit : «Qu’ils ne se gaussent de moi, qu’ils ne gagnent sur moi quand mon pied chancelle!» 37:17 Quia dixi : Nequando supergaudeant mihi inimici mei ; et dum commoventur pedes mei, super me magna locuti sunt. 37:17 ὅτι εἶπα μήποτε ἐπιχαρῶσίν μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν
17. 38:18 Or, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. 37:18 Quoniam ego in flagella paratus sum, et dolor meus in conspectu meo semper. 37:18 ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διὰ παντός
18. 38:19 Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. 37:19 Quoniam iniquitatem meam annuntiabo, et cogitabo pro peccato meo. 37:19 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου
19. 38:20 Ceux qui m’en veulent sans cause foisonnent, ils sont légion à me haïr à tort, 37:20 Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me : et multiplicati sunt qui oderunt me inique. 37:20 οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσιν καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως
20. 38:21 à me rendre le mal pour le bien, à m’accuser quand je cherche le bien. 37:21 Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi, quoniam sequebar bonitatem. 37:21 οἱ ἀνταποδιδόντες κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην καὶ ἀπέρριψάν με τὸν ἀγαπητὸν ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον
21. 38:22 Ne m’abandonne pas, Yahvé, mon Dieu, ne sois pas loin de moi; 37:22 Ne derelinquas me, Domine Deus meus ; ne discesseris a me. 37:22 μὴ ἐγκαταλίπῃς με κύριε ὁ θεός μου μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ
22. 38:23 vite, viens à mon aide, Seigneur, mon salut! 37:23 Intende in adjutorium meum, Domine, Deus salutis meæ. 37:23 πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου κύριε τῆς σωτηρίας μου

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s