Psaume 102 (103) – Benedic, anima mea

1. De David. Bénis Yahvé, mon âme, du fond de mon être, son saint nom, 102:1 Ipsi David. Benedic, anima mea, Domino, et omnia quæ intra me sunt nomini sancto ejus. 102:1 τῷ δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον καί πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ
2. bénis Yahvé, mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. 102:2 Benedic, anima mea, Domino, et noli oblivisci omnes retributiones ejus ; 102:2 εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ
3. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie; 102:3 qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, qui sanat omnes infirmitates tuas ; 102:3 τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου
4. qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d’amour et de tendresse; 102:4 qui redimit de interitu vitam tuam, qui coronat te in misericordia et miserationibus ; 102:4 τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς
5. qui rassasie de biens tes années, et comme l’aigle se renouvelle ta jeunesse. 102:5 qui replet in bonis desiderium tuum : renovabitur ut aquilæ juventus tua. 102:5 τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου
6. Yahvé qui fait œuvre de justice et fait droit à tous les opprimés 102:6 Faciens misericordias Dominus, et judicium omnibus injuriam patientibus. 102:6 ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ κύριος καὶ κρίμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις
7. révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits. 102:7 Notas fecit vias suas Moysi, filiis Israël voluntates suas. 102:7 ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ μωυσῇ τοῖς υἱοῖς ισραηλ τὰ θελήματα αὐτοῦ
8. Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour; 102:8 Miserator et misericors Dominus, longanimis, et multum misericors. 102:8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεος
9. elle n’est pas jusqu’à la fin, sa querelle, elle n’est pas pour toujours, sa rancune; 102:9 Non in perpetuum irascetur, neque in æternum comminabitur. 102:9 οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ
10. il ne nous traite pas selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 102:10 Non secundum peccata nostra fecit nobis, neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis. 102:10 οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν
11. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint; 102:11 Quoniam secundum altitudinem cæli a terra, corroboravit misericordiam suam super timentes se ; 102:11 ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν
12. comme est loin l’orient de l’occident, il éloigne de nous nos péchés. 102:12 quantum distat ortus ab occidente, longe fecit a nobis iniquitates nostras. 102:12 καθ’ ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν
13. Comme est la tendresse d’un père pour ses fils, tendre est Yahvé pour qui le craint; 102:13 Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se. 102:13 καθὼς οἰκτίρει πατὴρ υἱούς οἰκτίρησεν κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν
14. il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que poussière nous sommes. 102:14 Quoniam ipse cognovit figmentum nostrum ; recordatus est quoniam pulvis sumus. 102:14 ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν μνήσθητι ὅτι χοῦς ἐσμεν
15. L’homme! ses jours sont comme l’herbe, comme la fleur des champs il fleurit; 102:15 Homo, sicut fœnum dies ejus ; tamquam flos agri, sic efflorebit : 102:15 ἄνθρωπος ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει
16. sur lui, qu’un souffle passe, il n’est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. 102:16 quoniam spiritus pertransibit in illo, et non subsistet : et non cognoscet amplius locum suum. 102:16 ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ
17. Mais l’amour de Yahvé pour qui le craint est de toujours à toujours, et sa justice pour les fils de leurs fils, 102:17 Misericordia autem Domini ab æterno, et usque in æternum super timentes eum. Et justitia illius in filios filiorum, 102:17 τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς υἱῶν
18. pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d’accomplir ses volontés. 102:18 his qui servant testamentum ejus, et memores sunt mandatorum ipsius ad faciendum ea. 102:18 τοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς
19. Yahvé a fixé son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. 102:19 Dominus in cælo paravit sedem suam, et regnum ipsius omnibus dominabitur. 102:19 κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει
20. Bénissez Yahvé, tous ses anges, héros puissants, qui accomplissez sa parole, attentifs au son de sa parole. 102:20 Benedicite Domino, omnes angeli ejus, potentes virtute, facientes verbum illius, ad audiendam vocem sermonum ejus. 102:20 εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δυνατοὶ ἰσχύι ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ
21. Bénissez Yahvé, toutes ses armées, serviteurs, ouvriers de son désir. 102:21 Benedicite Domino, omnes virtutes ejus, ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus. 102:21 εὐλογεῖτε τὸν κύριον πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ
22. Bénissez, Yahvé, toutes ses œuvres en tous lieux de son domaine. Bénis Yahvé, mon âme. 102:22 Benedicite Domino, omnia opera ejus, in omni loco dominationis ejus. Benedic, anima mea, Domino. 102:22 εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s