Psaume 103 (104) – Benedic, anima mea, Domino

1. Bénis Yahvé, mon âme. Yahvé, mon Dieu, tu es si grand! Vêtu de faste et d’éclat, 103:1 Ipsi David. Benedic, anima mea, Domino : Domine Deus meus, magnificatus es vehementer. Confessionem et decorem induisti, 103:1 τῷ δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον κύριε ὁ θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω
2. drapé de lumière comme d’un manteau, tu déploies les cieux comme une tente, 103:2 amictus lumine sicut vestimento. Extendens cælum sicut pellem, 103:2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν
3. tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes; faisant des nuées ton char, tu t’avances sur les ailes du vent; 103:3 qui tegis aquis superiora ejus ; qui ponis nubem ascensum tuum, qui ambulas super pennas ventorum ; 103:3 ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων
4. tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flammes. 103:4 qui facis angelos tuos spiritus, et ministros tuos ignem urentem. 103:4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον
5. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. 103:5 Qui fundasti terram super stabilitatem suam, non inclinabitur in sæculum sæculi. 103:5 ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
6. De l’abîme tu la couvres comme d’un vêtement, sur les montagnes se tenaient les eaux. 103:6 Abyssus sicut vestimentum amictus ejus ; super montes stabunt aquæ. 103:6 ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα
7. A ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s’échappent; 103:7 Ab increpatione tua fugient, a voce tonitrui tui formidabunt. 103:7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν
8. elles sautent les montagnes, elles descendent les vallées vers le lieu que tu leur as assigné; 103:8 Ascendunt montes, et descendunt campi in locum quem fundasti eis. 103:8 ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς
9. tu mets une limite à ne pas franchir, qu’elles ne reviennent couvrir la terre. 103:9 Terminum posuisti quem non transgredientur ; neque convertentur operire terram. 103:9 ὅριον ἔθου ὃ οὐ παρελεύσονται οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆν
10. Dans les ravins tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes; 103:10 Qui emittis fontes in convallibus ; inter medium montium pertransibunt aquæ. 103:10 ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα
11. elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres y calment leur soif; 103:11 Potabunt omnes bestiæ agri ; expectabunt onagri in siti sua. 103:11 ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν
12. l’oiseau des cieux séjourne près d’elles, sous la feuillée il élève la voix. 103:12 Super ea volucres cæli habitabunt ; de medio petrarum dabunt voces. 103:12 ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήν
13. De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes; la terre se rassasie du fruit de tes œuvres; 103:13 Rigans montes de superioribus suis ; de fructu operum tuorum satiabitur terra ; 103:13 ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ
14. tu fais croître l’herbe pour le bétail et les plantes à l’usage des humains, pour qu’ils tirent le pain de la terre 103:14 producens fœnum jumentis, et herbam servituti hominum : ut educas panem de terra. 103:14 ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς
15. et le vin qui réjouit le cœur de l’homme, pour que l’huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l’homme. 103:15 Et vinum lætificet cor hominis ; ut exhilaret faciem in oleo, et panis cor hominis confirmet. 103:15 καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει
16. Les arbres de Yahvé se rassasient, les cèdres du Liban qu’il a plantés; 103:16 Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani quas plantavit ; 103:16 χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου αἱ κέδροι τοῦ λιβάνου ἃς ἐφύτευσεν
17. c’est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte; 103:17 illic passeres nidificabunt, herodii domus dux est eorum ; 103:17 ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν
18. aux chamois, les hautes montagnes, aux damans, l’abri des rochers. 103:18 montes excelsi cervis, petra refugium herinaciis. 103:18 ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις
19. Il fit la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. 103:19 Fecit lunam in tempora ; sol cognovit occasum suum. 103:19 ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ
20. Tu poses la ténèbre, c’est la nuit, toutes les bêtes des forêts s’y remuent. 103:20 Posuisti tenebras, et facta est nox ; in ipsa pertransibunt omnes bestiæ silvæ ; 103:20 ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ
21. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament à Dieu leur manger. 103:21 catuli leonum rugientes ut rapiant, et quærant a Deo escam sibi. 103:21 σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς
22. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leurs repaires se coucher; 103:22 Ortus est sol, et congregati sunt, et in cubilibus suis collocabuntur. 103:22 ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονται
23. l’homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu’au soir. 103:23 Exibit homo ad opus suum, et ad operationem suam usque ad vesperum. 103:23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας
24. Que tes œuvres sont nombreuses, Yahvé! toutes avec sagesse tu les fis, la terre est remplie de ta richesse. 103:24 Quam magnificata sunt opera tua, Domine ! omnia in sapientia fecisti ; impleta est terra possessione tua. 103:24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου
25. Voici la grande mer aux vastes bras, et là le remuement sans nombre des animaux petits et grands, 103:25 Hoc mare magnum et spatiosum manibus ; illic reptilia quorum non est numerus, animalia pusilla cum magnis. 103:25 αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος ἐκεῖ ἑρπετά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων
26. là des navires se promènent et Léviathan que tu formas pour t’en rire. 103:26 Illic naves pertransibunt ; draco iste quem formasti ad illudendum ei. 103:26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ
27. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur manger; 103:27 Omnia a te expectant ut des illis escam in tempore. 103:27 πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρον
28. tu leur donnes, eux, ils ramassent, tu ouvres la main, ils se rassasient. 103:28 Dante te illis, colligent ; aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate. 103:28 δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος
29. Tu caches ta face, ils s’épouvantent, tu retires leur souffle, ils expirent, à leur poussière ils retournent. 103:29 Avertente autem te faciem, turbabuntur ; auferes spiritum eorum, et deficient, et in pulverem suum revertentur. 103:29 ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν
30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. 103:30 Emittes spiritum tuum, et creabuntur ; et renovabis faciem terræ. 103:30 ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς
31. A jamais soit la gloire de Yahvé, que Yahvé se réjouisse en ses œuvres! 103:31 Sit gloria Domini in sæculum ; lætabitur Dominus in operibus suis. 103:31 ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ
32. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles fument! 103:32 Qui respicit terram, et facit eam tremere ; qui tangit montes, et fumigant. 103:32 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται
33. Je veux chanter à Yahvé tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 103:33 Cantabo Domino in vita mea ; psallam Deo meo quamdiu sum. 103:33 ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχω
34. Puisse mon langage lui plaire, moi, j’ai ma joie en Yahvé! 103:34 Jucundum sit ei eloquium meum ; ego vero delectabor in Domino. 103:34 ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ
35. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies, qu’il n’en soit jamais plus! Bénis Yahvé, mon âme. 103:35 Deficiant peccatores a terra, et iniqui, ita ut non sint. Benedic, anima mea, Domino. 103:35 ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s