Psaume 138 (139) – Domine, probasti me

1. Du maître de chant. De David. Psaume. Yahvé, tu me sondes et me connais; 138:1 In finem, psalmus David. Domine, probasti me, et cognovisti me ; 138:1 εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ δαυιδ κύριε ἐδοκίμασάς με καὶ ἔγνως με
2. que je me lève ou m’assoie, tu le sais, tu perces de loin mes pensées; 138:2 tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. 138:2 σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν
3. que je marche ou me couche, tu le sens, mes chemins te sont tous familiers. 138:3 Intellexisti cogitationes meas de longe ; semitam meam et funiculum meum investigasti ; 138:3 τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου σὺ ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς μου προεῖδες
4. La parole n’est pas encore sur ma langue, et voici, Yahvé, tu la sais tout entière; 138:4 et omnes vias meas prævidisti, quia non est sermo in lingua mea. 138:4 ὅτι οὐκ ἔστιν λόγος ἐν γλώσσῃ μου
5. derrière et devant tu m’enserres, tu as mis sur moi ta main. 138:5 Ecce, Domine, tu cognovisti omnia, novissima et antiqua. Tu formasti me, et posuisti super me manum tuam. 138:5 ἰδού κύριε σὺ ἔγνως πάντα τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἀρχαῖα σὺ ἔπλασάς με καὶ ἔθηκας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου
6. Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. 138:6 Mirabilis facta est scientia tua ex me ; confortata est, et non potero ad eam. 138:6 ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ ἐκραταιώθη οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν
7. Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? 138:7 Quo ibo a spiritu tuo ? et quo a facie tua fugiam ? 138:7 ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω
8. Si j’escalade les cieux, tu es là, qu’au shéol je me couche, te voici. 138:8 Si ascendero in cælum, tu illic es ; si descendero in infernum, ades. 138:8 ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν σὺ εἶ ἐκεῖ ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην πάρει
9. Je prends les ailes de l’aurore, je me loge au plus loin de la mer, 138:9 Si sumpsero pennas meas diluculo, et habitavero in extremis maris, 138:9 ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ’ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης
10. même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. 138:10 etenim illuc manus tua deducet me, et tenebit me dextera tua. 138:10 καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με καὶ καθέξει με ἡ δεξιά σου
11. Je dirai : «Que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture»; 138:11 Et dixi : Forsitan tenebræ conculcabunt me ; et nox illuminatio mea in deliciis meis. 138:11 καὶ εἶπα ἄρα σκότος καταπατήσει με καὶ νὺξ φωτισμὸς ἐν τῇ τρυφῇ μου
12. même la ténèbre n’est point ténèbre devant toi et la nuit comme le jour illumine. 138:12 Quia tenebræ non obscurabuntur a te, et nox sicut dies illuminabitur ; sicut tenebræ ejus, ita et lumen ejus. 138:12 ὅτι σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται ὡς τὸ σκότος αὐτῆς οὕτως καὶ τὸ φῶς αὐτῆς
13. C’est toi qui m’as formé les reins, qui m’as tissé au ventre de ma mère; 138:13 Quia tu possedisti renes meos ; suscepisti me de utero matris meæ. 138:13 ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου κύριε ἀντελάβου μου ἐκ γαστρὸς μητρός μου
14. je te rends grâce pour tant de prodiges merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, 138:14 Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es ; mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis. 138:14 ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην θαυμάσια τὰ ἔργα σου καὶ ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα
15. mes os n’étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. 138:15 Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto ; et substantia mea in inferioribus terræ. 138:15 οὐκ ἐκρύβη τὸ ὀστοῦν μου ἀπὸ σοῦ ὃ ἐποίησας ἐν κρυφῇ καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς
16. Mon embryon, tes yeux le voyaient; sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés, et chacun d’eux y figure. 138:16 Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur. Dies formabuntur, et nemo in eis. 138:16 τὸ ἀκατέργαστόν μου εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ ἐπὶ τὸ βιβλίον σου πάντες γραφήσονται ἡμέρας πλασθήσονται καὶ οὐθεὶς ἐν αὐτοῖς
17. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme en est imposante! 138:17 Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui, Deus ; nimis confortatus est principatus eorum. 138:17 ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ θεός λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν
18. Je les compte, il en est plus que sable; ai-je fini, je suis encore avec toi. 138:18 Dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur. Exsurrexi, et adhuc sum tecum. 138:18 ἐξαριθμήσομαι αὐτούς καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληθυνθήσονται ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ
19. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l’impie! Hommes de sang, allez-vous-en de moi! 138:19 Si occideris, Deus, peccatores, viri sanguinum, declinate a me ; 138:19 ἐὰν ἀποκτείνῃς ἁμαρτωλούς ὁ θεός ἄνδρες αἱμάτων ἐκκλίνατε ἀπ’ ἐμοῦ
20. Eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées. 138:20 quia dicitis in cogitatione : Accipient in vanitate civitates tuas. 138:20 ὅτι ἐρεῖς εἰς διαλογισμόν λήμψονται εἰς ματαιότητα τὰς πόλεις σου
21. Yahvé, n’ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût, ceux qui se dressent contre toi? 138:21 Nonne qui oderunt te, Domine, oderam ? et super inimicos tuos tabescebam ? 138:21 οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε κύριε ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐξετηκόμην
22. Je les hais d’une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. 138:22 Perfecto odio oderam illos, et inimici facti sunt mihi. 138:22 τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι
23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci; 138:23 Proba me, Deus, et scito cor meum ; interroga me, et cognosce semitas meas. 138:23 δοκίμασόν με ὁ θεός καὶ γνῶθι τὴν καρδίαν μου ἔτασόν με καὶ γνῶθι τὰς τρίβους μου
24. vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d’éternité. 138:24 Et vide si via iniquitatis in me est ; et deduc me in via æterna. 138:24 καὶ ἰδὲ εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἐν ἐμοί καὶ ὁδήγησόν με ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳ

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s